អំពីឡូតូ

V9BET ឡូតូ គឺជាហ្គេមលេខផ្អែកទៅលើលទ្ឋផលផ្លូវការនៃការចេញគ្រាប់បាល់ដោយ Social Welfare Lottery 3D, ChongQing, JiangXi, Shanghai, TianJin and XinJiang lotteries។

លទ្ឋផលរបស់ V9BET ឡូតូ គឺជាការបន្សំនៃ៣ខ្ទង់ឬ៥ខ្ទង់នៅក្នុងលេខលំដាប់ជាក់លាក់ចាប់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងត្រូវបានចាប់នៅលើវេបសាយផ្លូវការនីមួយៗដោយយោងទៅលើពេលវេលាចាប់ផ្សេងៗគ្នានៃវេបសាយផ្លូវការ។

អតិថិជនអាចភ្នាល់នៅទីផ្សារទាំង 6 របស់យើងដូចខាងក្រោម:

ទីផ្សារ កាលវិភាគការចាប់(GMT + 8) ចន្លោះពេល (នាទី) ការចាប់សរុប គេហទំព័រផ្លូវការ
China SWL 3D - China Social Welfare Lottery 3D (3D福彩) 08:00PM   1 http://www.swlc.sh.cn/games/sd/index.html
Chong Qing (重慶) 00:30AM - 03:10AM 20 9 http://data.shishicai.cn/cqssc/haoma/
07:30AM - 11:50PM 20 50
JiangXi (江西) 09:10AM - 11:00PM 10 84 http://data.shishicai.cn/jxssc/haoma/
Shanghai(上海) 10:30AM - 09:30PM 30 23 http://www.ffcp.cn/cx/SHSSL.php
Tian Jin (天津) 09:20AM - 11:00PM 20 42 http://www.ffcp.cn/cx/TJSSC.php
Xin Jiang (新疆) 10:20AM - 02:00AM (+1 day) 20 48 http://www.xjflcp.com/game/sscIndex
 

ការចាប់ទាំងអស់ផ្អែកតាមពេលវេលាទីក្រុងប៉េកាំង (GMT + 8)។ តំណភ្ជាប់ខាងលើត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកផ្តល់សេវាឆ្នោតជាផ្លូវ ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

ច្បាប់ឡូតូ

សំរាប់V9BET ឡូតូ អតិថិជនអាចភ្នាល់បាន13 ប្រភេទ៖

 • 1.  ធំ/តូច សំរាប់មួយខ្ទង់
 • 2.  សេស/គូ សំរាប់មួយខ្ទង់
 • 3.  1 លេខថេរ សំរាប់មួយខ្ទង់
 • 4.  ធំ/តូច សំរាប់ផលបូកនៃរយ,ដប់,រាយ
 • 5.  សេស/គូ សំរាប់ផលបូកនៃរយ,ដប់,រាយ
 • 6.  ផលបូកនៃរយ,ដប់,រាយ
 • 7.  គម្លាតនៃរយ,ដប់,រាយ
 • 8.  1ខ្ទង់ សំរាប់រយ,ដប់,រាយ
 • 9.  2ខ្ទង់ សំរាប់រយ,ដប់,រាយ
 • 10. 2ខ្ទង់(ស្ទួន) សំរាប់ រយ,ដប់,រាយ
 • 11. 3ខ្ទង់ (ក្រុម3x6) សំរាប់ រយ,ដប់,រាយ
 • 12. 3ខ្ទង់ (ក្រុម3x3) សំរាប់ រយ,ដប់,រាយ
 • 13. 3ខ្ទង់ (ស្ទួនបី) សំរាប់ រយ,ដប់,រាយ

1. ធំ/តូច សំរាប់មួយខ្ទង់ ៖

ភ្នាល់នៅលើខ្ទង់ណាមួយ (ខ្ទង់ទី 5, ខ្ទង់ទី 4, ខ្ទង់ទី 3, ខ្ទង់ទី 2, ខ្ទង់ទី 1) ក្នុងគោលបំណងពិតប្រាកដនៃតួរលេខនេះគឺមាន “ធំ” ឬ “តូច”។

តូច៖ 0, 1, 2, 3, 4

ធំ៖ 5, 6, 7, 8, 9

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើ “ធំ” លើខ្ទង់ទី5។ លទ្ឋផលគឺ 53593 ដែលខ្ទង់ទី5គឺ “5” ដែលជាលេខ “ធំ” ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 1.95 = $195

2. សេស/គូ សំរាប់មួយខ្ទង់ ៖

ភ្នាល់នៅលើខ្ទង់ណាមួយ (ខ្ទង់ទី 5, ខ្ទង់ទី 4, ខ្ទង់ទី 3, ខ្ទង់ទី 2, ខ្ទង់ទី 1) ក្នុងគោលបំណងពិតប្រាកដនៃតួរលេខ“សេស” ឬ “គូ” ។

សេស៖ 1, 3, 5, 7, 9

គូ៖ 0, 2, 4, 6, 8

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើ “គូ” លើខ្ទង់ទី1។ លទ្ឋផលគឺ 250 ដែលខ្ទង់ទី1 គឺ “0” ដែលជាលេខ “គូ” ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 1.95 = $195

3. 1 លេខថេរ សំរាប់មួយខ្ទង់ ៖

ភ្នាល់ទៅលើ 1លេខថេរសំរាប់មួយខ្ទង់ ចាប់ពី0ដល់9 (ខ្ទង់ទី5 ខ្ទង់ទី4 ខ្ទង់ទី3 ខ្ទង់ទី2 ខ្ទង់ទី1)។

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើលេខ “8” លើខ្ទង់ទី2។ លទ្ឋផលគឺ 16583 ដែលខ្ទង់ទី2គឺ “8” ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 8.5 = $850

4. ធំ/តូច សំរាប់ផលបូកនៃរយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើខ្ទង់ចុងក្រោយនៃផលបូកសរុបនៃខ្ទង់ទី3 ខ្ទង់ទី2 ខ្ទង់ទី1 គឺជាលេខ “ធំ” ឬ “តូច”។

តូច៖ 0, 1, 2, 3, 4

ធំ៖ 5, 6, 7, 8, 9

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើ “តូច” លើខ្ទង់ចុងក្រោយនៃផលបូកសរុបនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 12345 ដែលផលបូកនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” គឺ 3 + 4 + 5 = 12 និងខ្ទង់ចុងក្រោយគឺ “2” ដែលជាលេខ “តូច” ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 1.95 = $195

5. សេស/គូ សំរាប់ផលបូកនៃរយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើខ្ទង់ចុងក្រោយនៃផលបូកសរុបនៃខ្ទង់ទី3 ខ្ទង់ទី2 ខ្ទង់ទី1 គឺជាលេខ “សេស” ឬ “គូ”។

សេស៖ 1, 3, 5, 7, 9

គូ៖ 0, 2, 4, 6, 8

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើ “សេស” លើខ្ទង់ចុងក្រោយនៃផលបូកសរុបនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 15863 ដែលផលបូកនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” គឺ 8 + 6 + 3 = 17 និងខ្ទង់ចុងក្រោយគឺ “7” ដែលជាលេខ “សេស” ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 1.95 = $195

6. ផលបូកនៃរយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើផលបូកសរុបនៃ ខ្ទង់ទី3 ខ្ទង់ទី2 ខ្ទង់ទី1 ដែលស្ថិតក្នុងចន្លោះផ្ដល់ជូន ឬលេខជាក់លាក់។

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើ “21-27” លើផលបូកសរុបនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 19786 ដែលផលបូកនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” គឺ 7 + 8 + 6 = 21 និង “23” គឺស្ថិតក្នុងចន្លោះ “21-27” ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 8.68 = $868

7. គម្លាតនៃរយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើលទ្ឋផលជាក់លាក់លើ គម្លាតនៃ ខ្ទង់ទី3 ខ្ទង់ទី2 ខ្ទង់ទី1។ គម្លាតនៃ ខ្ទង់ទី3 ខ្ទង់ទី2 ខ្ទង់ទី1 នឹងត្រូវបានគណនាខុសគ្នារវាងលេខធំបំផុតនិងតូចបំផុតនៅក្នុងក្រុម។

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើលេខ “5” លើគម្លាតនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 20267 ដែលគម្លាតនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” គឺ 7 - 2 = 5 ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 5 = $500

8. 1ខ្ទង់ សំរាប់រយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើ1លេខ ចាប់ពី 0 ទៅ 9 លើមួយខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ ការភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើលេខណាមួយនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” នៅក្នុងលទ្ឋផលត្រូវគ្នានឹងលេខដែលបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតទៅលើលំដាប់លំដោយ។ ការទូទាត់នឹងមិនគុណនឹងលេខនៃចំនួនដងដែលលេខបានជ្រើសរើសបង្ហាញនៅលទ្ឋផលនោះទេ។

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើលេខ “8” លើ1ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 15867 ដែលលេខ “8” បង្ហាញនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” ហើយត្រូវគ្នានឹងលេខដែលអតិថិជនភ្នាល់បានជ្រើសរើស ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 3 = $300

ប្រសិនបើលទ្ឋផលគឺ 15887 ឬ 15888 ការទូទាត់នៅតែ $100 x 3 = $300

9. 2ខ្ទង់ សំរាប់រយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើ2លេខខុសគ្នា ចាប់ពី 0 ទៅ 9លើ 2ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ ការភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើលេខណាមួយនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” នៅក្នុងលទ្ឋផលត្រូវគ្នានឹងលេខដែលបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតទៅលើលំដាប់លំដោយ។

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើលេខ “3” និង “9” លើ2ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 15937 ដែលលេខ “3” និង “9” បង្ហាញនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” ហើយត្រូវគ្នានឹងលេខអ្នកភ្នាល់បានជ្រើសរើស ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 14 = $1400

10. 2ខ្ទង់(ស្ទួន) សំរាប់ រយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើ2លេខស្ទួនចាប់ពី 0 ទៅ 9លើ 2ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ ការភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើពីរខ្ទង់ណាមួយនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” នៅក្នុងលទ្ឋផលត្រូវគ្នានឹងលេខបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតទៅលើលំដាប់លំដោយ។

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើលេខ “3” និង “3” លើ2ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 35383 ដែលលេខ “3” បង្ហាញ2ដងនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” ហើយត្រូវគ្នានឹងលេខអ្នកភ្នាល់បានជ្រើសរើស ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 28 = $2800

11. 3ខ្ទង់ (ក្រុម3x6) សំរាប់ រយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើ3លេខផ្សេងគ្នាចាប់ពី 0 ទៅ 9លើ បីខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ ការភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើ3ខ្ទង់នៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” លទ្ឋផលត្រូវគ្នានឹងលេខដែលបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតទៅលើលំដាប់លំដោយ។

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើលេខ “2” “8” និង “9” លើ3ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 37892 ដែលលេខ “2”, “8” និង “9” បង្ហាញនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” ហើយត្រូវគ្នានឹងលេខដែលអតិថិជនបានជ្រើសរើស ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 140 = $14000

12. 3ខ្ទង់ (ក្រុម3x3) សំរាប់ រយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើ2លេខស្ទួននិងមួយលេខមិនស្ទួន ចាប់ពី 0 ទៅ 9លើ 3ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ ការភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើ3ខ្ទង់ណាមួយនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” លទ្ឋផលត្រូវគ្នានឹងលេខដែលបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតទៅលើលំដាប់លំដោយ។

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើលេខ “2”, “8” និង “2” លើ3ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 13282 ដែលលេខ “2”, “8” និង “2” បង្ហាញនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” ហើយត្រូវគ្នានឹងលេខអ្នកភ្នាល់បានជ្រើសរើស ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។

ការទូទាត់៖ $100 x 280 = $28000

ប្រសិនបើលទ្ធផលគឺ 13228 ឬ 13822 ការភ្នាល់នៅតែឈ្នះជាមួយនឹងការទូទាត់ដូចគ្នា។

13. 3ខ្ទង់ (ស្ទួនបី) សំរាប់ រយ,ដប់,រាយ ៖

ភ្នាល់ទៅលើ3លេខស្ទួនចាប់ពី 0 ទៅ 9លើ 3ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ ការភ្នាល់ឈ្នះ ប្រសិនបើ3ខ្ទង់ណាមួយនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” នៅក្នុងលទ្ឋផលត្រូវគ្នានឹងលេខបានជ្រើសរើសដោយមិនគិតទៅលើលំដាប់លំដោយ។

ឩទាហរណ៍៖ អតិថិជនភ្នាល់ $100 ទៅលើលេខ “9”, “9” និង “9” លើ3ខ្ទង់សំរាប់ “រយ”,”ដប់”,“រាយ”។ លទ្ឋផលគឺ 25999 ដែលលេខ “9” បង្ហាញ3ដងនៅក្នុងក្រុមនៃ “រយ”,”ដប់”,“រាយ” ហើយត្រូវគ្នានឹងលេខដែលបានជ្រើសរើស ដូច្នេះការភ្នាល់គឺឈ្នះ។ ការទូទាត់៖ $100 x 750 = $75000

ការទូទាត់៖ $100 x 750 = $75000

សំនួរញឹកញាប់របស់ឡូតូ

1. តើ V9BET ឡូតូគឺជាអ្វី?

V9BET ឡូតូគឺជាហ្គេមលេខផ្អែកទៅលើលទ្ឋផលផ្លូវការនៃការចេញគ្រាប់បាល់ដោយ Social Welfare Lottery 3D, ChongQing, JiangXi, Shanghai, TianJin and XinJiang lotteries។


2. តើរូបិយប័ណ្ណអ្វីខ្លះដែលអាចភ្នាល់នៅ V9BET ឡូតូបាន?

V9BET ឡូតូទទួលគ្រប់រូបិយប័ណ្ណទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ជូននៅលើវេបសាយ។


3. តើខ្ញុំចាក់ភ្នាល់ឡូតូនៅក្នុង V9BET ដោយរបៀបណា?

ដើម្បីភ្នាល់ឡូតូ ត្រូវអនុវត្ដតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖
1. ជ្រើសរើសប្រភេទភ្នាល់នៅក្នុងទីផ្សារដែលអ្នកបានជ្រើសរើស
2. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់
3. ពិនិត្យមើលសំបុត្រភ្នាល់របស់អ្នក ហើយចុច “ចាក់ភ្នាល់” ដើម្បីបញ្ជាក់។


4. តើការចាក់ភ្នាល់របស់ខ្ញុំត្រូវទូទាត់នៅពេលណា?

ជាធម្មតាការភ្នាល់ឡូតូរបស់អ្នកនឹងត្រូវទូទាត់បន្ទាប់ពីការចាប់ត្រូវបានបញ្ចប់និងលទ្ឋផលផ្លូវការនៃការចាប់បានប្រកាស។


5. តើទីផ្សារ V9BET ឡូតូមានអ្វីខ្លះ?

V9BETឡូតូប្រើលទ្ឋផលផ្លូវការនៃការចេញគ្រាប់បាល់ដោយ Social Welfare Lottery 3D, ChongQing, JiangXi, Shanghai, TianJin and XinJiang lotteries។
- China SWL 3D (3D福彩): គេហទំព័រផ្លូវការ http://www.zhcw.com/3d/kaijiangshuju/index.shtml?type=0
- Chong Qing (重慶): គេហទំព័រផ្លូវការ http://data.shishicai.cn/cqssc/haoma/
- Jiang Xi (江西): គេហទំព័រផ្លូវការ http://data.shishicai.cn/jxssc/haoma/
- Shanghai (上海): គេហទំព័រផ្លូវការ http://fucai.eastday.com/LotteryNew/app_SSL.aspx
- Tian Jin (天津): គេហទំព័រផ្លូវកា រ http://www.ffcp.cn/cx/TJSSC.php
- Xin Jiang (新疆): គេហទំព័រផ្លូវការ http://www.xjflcp.com/game/sscIndex
តំណភ្ជាប់ខាងលើត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកផ្តល់សេវាឆ្នោតជាផ្លូវការហើយអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹង។