អំពីល្បែងគីណូ

ជាធម្មតា ល្បែងលេងគីណូត្រូវបានគេលេងដោយជ្រើសយករវាងលេខ 1 និង 10 ចាប់ពីលេខ 01 ដល់ លេខ 80។ ប្រពន្ធ័លេងល្បែងរបស់គីណូចាប់យកលេខ 20 ចាប់ពីលេខ ០1 ដល់ 80 ដែលជាលទ្ធផលនៃការចំណាយណាមួយ ដែលដំណើរការដោយប្រពន្ធ័គីណូ នឹងត្រូវ កំណត់ដោយផ្អែកលើចំនួននៃការលេង ចាប់ពីលេខដែលជ្រើសយកតទល់នឹងលេខដែលជ្រើសរើសដោយអ្នកលេង។
លទ្ធផលភ្នាល់របស់គីណូ V9Bet គឺផ្អែកលើការប្រមូលផ្តុំនៃលេខទាំង ២០ ចាប់យកដែលជាលទ្ធផលផ្លូវការនីមួយៗទាក់ទងនឹងគីណូមកពីចិន ស្លូវាក់គៀរ កាណាដា ខាងលិចកាណាដា មាល់តា និង អូស្រ្តាលី។
ការភ្នាល់តាមប្រពន្ធ័គីណូ V9Bet ផ្តល់នូវការភ្នាល់ប្រាំពីរប្រភេទដែលមាន: ធំ/តូច/សរុប810, សេស/គូរ, សេស/គូរ/ស្មើ, ធំ/តូច & សេស/គូរ ភ្នាល់គូរបក, លើ/ក្រោម/ស្មើរ, ធាតុទាំងប្រាំ និង កូនបាល់គុជ។ យើងផ្តល់ឲ្យនូវវិធីសាស្រ្តដើម្បីលេងគ្រប់បែបយ៉ាង។ យើងព្យាយាមផ្តល់ឲ្យនូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗសំរាប់ សមាជិករបស់យើង។

ឡូតូយើងខ្ញុំគឺត្រូវផ្អែកទៅលើលទ្ឋផលជាផ្លូវការនៃឡូតូ ប្រទេសចិន(ទីក្រុងប៉េកាំង) ស្លូវ៉ាគី កាណាដា កាណាដាភាគខាងលិច មេលតា និង អូស្រ្ដាលី។ ឡូតូគឺត្រូវបានលេងជាមួយនឹងការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ដោយចៃដន្យពីចំនួនកូនបាល់80គ្រាប់ដែលចន្លោះពី1 ទៅ 80។

ការភ្នាល់ឡូតូយើងអាចត្រូវបានភ្នាល់ទៅតាមប្រភេទភ្នាល់បន្ដបន្ទាប់ លទ្ឋផលគឺត្រូវបានផ្អែកទៅលើការផ្គុំគ្នានៃការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់នៅក្នុងឡូតូនីមួយៗ និងអនុលោមជាមួយនឹងពេលវេលាលទ្ឋផលរៀងៗខ្លួន។:

 • ធំ/តូច/សរុប810
 • សេស/គូរ
 • គ្រាប់សេស/គ្រាប់គូរ/ស្មើរ
 • ធំ/តូច/ &​ សេស/គូរ ភ្នាល់គូរបក
 • លើ/ក្រោម/ស្មើរ
 • 5ធាតុ
 • កូនបាល់គុជ

ប្រភេទភ្នាល់នីមួយៗគឺត្រូវបានពន្យល់បន្ថែមដូចខាងក្រោម.

I. ប្រភេទភ្នាល់: ធំ, តូច, សរុប810

ប្រភេទភ្នាល់ ធំ សរុប810 តូច
ហាងឆេង 1.95 108 1.95

ធំ: ផលបូកសរុបនៃការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់គឺធំជាង 810។
តូច: ផលបូកសរុបនៃការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់គឺតូចជាង 810។
សរុប810: ផលបូកសរុបនៃការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់គឺស្មើរ 810។

ឧទាហរណ៍
លទ្ឋផលចាប់បាន: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
ផលបូកសរុប: 729
លទ្ឋផលភ្នាល់: 729 គឺតូចជាង 810 ដូច្នេះ " តូច" ឈ្នះ។
ភ្នាល់: EUR 50
ទូទាត់: EUR 50x 1.95 = EUR 97.5

នៅពេលផលបូកសរុបនៃការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់គឺស្មើរ 810 ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ទាំងអស់ទៅលើការជ្រើសរើសបន្ដបន្ទាប់គ្នា នឹងត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញដោយស្វ័យប្រវត្ដិ។:

 • ធំ
 • តូច
 • ធំ សេស
 • តូច សេស
 • ធំ គូរ
 • តូច គូរ

II. ប្រភេទភ្នាល់: សេស, គូរ

ប្រភេទភ្នាល់ សេស គូរ
ហាងឆេង 1.95 1.95

សេស: ពីផលបូកសរុបនៃការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ ខ្ទង់ចុងក្រោយគេគឺជាលេខសេស
គូរ: ពីផលបូកសរុបនៃការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ ខ្ទង់ចុងក្រោយគេគឺជាលេខគូរ

ឧទាហរណ៍
លទ្ឋផលចាប់បាន: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
ផលបូកសរុប: 729
លទ្ឋផលភ្នាល់: ខ្ទង់ចុងក្រោយគេពី729 គឺ ប្រាំបួន(9)ដែលគឺជាលេខសេស ដូច្នេះ “សេស” ភ្នាល់ឈ្នះ
ភ្នាល់: EUR 50
ទូទាត់: EUR 50x 1.95 = EUR 97.5

III. ប្រភេទភ្នាល់: គ្រាប់សេស, គ្រាប់គូរ, ស្មើរ

ប្រភេទភ្នាល់ សេស ស្មើរ គូរ
ហាងឆេង 2.3 4.3 2.3

គ្រាប់សេស: ពីការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ ច្រើនជាង10គ្រាប់នៃចំនួន20គ្រាប់គឺជាលេខសេស។
គ្រាប់គូរ: ពីការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ ច្រើនជាង10គ្រាប់នៃចំនួន20គ្រាប់គឺជាលេខគូរ។
ស្មើរ: ពីការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ មានចំនួនពិតប្រាកដ 10គ្រាប់សេស និង 10គ្រាប់គូរ។

ឧទាហរណ៍
លទ្ឋផលចាប់បាន: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
លទ្ឋផលភ្នាល់: មានលេខគូរ11គ្រាប់(04,10,18,20,22,24,26,44,54,66,76) និង លេខសេស9គ្រាប់ (03,13,33,39,41,43,57,61,75)។លេខគូរគឺច្រើនជាង 10គ្រាប់ ដូច្នេះ “គ្រាប់គូរ” ភ្នាល់ឈ្នះ។
ភ្នាល់: EUR 50
ទូទាត់: EUR 50 x 2.3 = EUR 115

IV. ប្រភេទភ្នាល់: ធំ/តូច & សេស/គូរ ភ្នាល់គូរបក

ប្រភេទភ្នាល់ ធំ/សេស តូច/សេស ធំ/គូរ តូច/គូរ
ហាងឆេង 3.7 3.7 3.7 3.7

ធំ/សេស: ផលបូកសរុបនៃការចាប់គ្រាប់បាល់20គ្រាប់ គឺធំជាង 810 និង ខ្ទង់ចុងក្រោយគេពីផលបូកសរុបគឺជាលេខសេស។
តូច/សេស: ផលបូកសរុបនៃការចាប់គ្រាប់បាល់20គ្រាប់ គឺតូចជាង 810 និង ខ្ទង់ចុងក្រោយគេពីផលបូកសរុបគឺជាលេខសេស។
ធំ/គូរ: ផលបូកសរុបនៃការចាប់គ្រាប់បាល់20គ្រាប់ គឺធំជាង 810 និង ខ្ទង់ចុងក្រោយគេពីផលបូកសរុបគឺជាលេខគូរ។
តូច/គូរ: ផលបូកសរុបនៃការចាប់គ្រាប់បាល់20គ្រាប់ គឺតូចជាង 810 និង ខ្ទង់ចុងក្រោយគេពីផលបូកសរុបគឺជាលេខគូរ។

ឧទាហរណ៍
លទ្ឋផលចាប់បាន: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
ផលបូកសរុប: 729
លទ្ឋផលភ្នាល់: 729គឺតូចជាង810 និងខ្ទង់ចុងក្រោយគេលេខប្រាំបួន(9)គឺជាចំនួនសេស។ដូច្នេះ "តូច/សេស" ភ្នាល់ឈ្នះ។
ភ្នាល់: EUR 50
ទូទាត់: EUR 50 x 3.7 = EUR 185

V. ប្រភេទភ្នាល់: លើ, ក្រោម, ស្មើរ

ប្រភេទភ្នាល់ លើ ស្មើរ ក្រោម
ហាងឆេង 2.3 4.3 2.3

លើ: ពីការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ ច្រើនជាង10គ្រាប់នៃចំនួន20គ្រាប់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះ 01 – 40។
ក្រោម: ពីការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ ច្រើនជាង10គ្រាប់នៃចំនួន20គ្រាប់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះ 41 – 80។
ស្មើរ: ពីការចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ មានចំនួនពិតប្រាកដ 10គ្រាប់ ស្ថិតនៅចន្លោះ 01 -40 និង 10គ្រាប់ស្ថិតនៅចន្លោះ 41 – 80។

ឧទាហរណ៍
លទ្ឋផលចាប់បាន: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
លទ្ឋផលភ្នាល់: មានចំនួន11លេខ(03,04,10,13,18,20,22,24,26,33,39) ស្ថិតនៅចន្លោះ 01 – 40 និង ចំនួន9លេខ (41,43,44,54,57,61,66,75,76) ស្ថិតនៅចន្លោះ 41 - 80។ដូច្នេះ "លើ" ភ្នាល់ឈ្នះ។
ភ្នាល់: EUR 50
ទូទាត់: EUR 50 x 2.3 = EUR 115

VI. ប្រភេទភ្នាល់: 5ធាតុ (មាស, ឈើ,ទឹក, ភ្លើង & ដី)

ប្រភេទភ្នាល់ មាស ឈើ ទឹក ភ្លើង ដី
ហាងឆេង 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2

មាស: ផលបូកសរុបនៃការចាប់គ្រាប់បាល់20គ្រាប់ ស្ថិតនៅចន្លោះ 210–695។
ឈើ: ផលបូកសរុបនៃការចាប់គ្រាប់បាល់20គ្រាប់ ស្ថិតនៅចន្លោះ 696–763។
ទឹក: ផលបូកសរុបនៃការចាប់គ្រាប់បាល់20គ្រាប់ ស្ថិតនៅចន្លោះ 764–855។
ភ្លើង: ផលបូកសរុបនៃការចាប់គ្រាប់បាល់20គ្រាប់ ស្ថិតនៅចន្លោះ 856–923។
ដី: ផលបូកសរុបនៃការចាប់គ្រាប់បាល់20គ្រាប់ ស្ថិតនៅចន្លោះ 924–1410។

ឧទាហរណ៍
លទ្ឋផលចាប់បាន: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
ផលបូកសរុប: 729
លទ្ឋផលភ្នាល់: 729 ស្ថិននៅចន្លោះ 696–763។ដូច្នេះ "ឈើ"​ ភ្នាល់ឈ្នះ
ភ្នាល់: EUR 50
ទូទាត់: EUR 50 x 4.6 = EUR 230

VII. ប្រភេទភ្នាល់: កូនបាល់គុជ

នៅក្នុងកូនបាល់គុជ អ្នកលេងមានជម្រើសដើម្បីជ្រើសរើស រវាង 1 ទៅ 5 ចំនួន ពីរចន្លោះ 01 ទៅ 80។ប្រព័ន្ឋចាប់កូនបាល់ចំនួន20គ្រាប់ នៅចន្លោះ 01 – 80។ ការទូទាត់គឺត្រូវផ្អែកទៅលើចំនួនដែលប៉ះចំចំនួននៃការជ្រើសរើសដែលអ្នកលេងបានជ្រើសរើស។លំដាប់

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញអត្រាទូទាត់:

ប្រភេទភ្នាល់ 5 ជម្រើស 4 ជម្រើស 3 ជម្រើស 2 ជម្រើស 1 ជម្រើស
ប៉ះ 5 251 / / / /
ប៉ះ 4 21 51 / / /
ប៉ះ 3 3 6 20.3 / /
ប៉ះ 2 / 2 2.3 10.3 /
ប៉ះ 1 / / / / 3.3
ប៉ះ 0 / / / / /

ឧទាហរណ៍
លទ្ឋផលចាប់បាន: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
ជម្រើស: 10, 20, 30 & 66
លទ្ឋផលភ្នាល់: ៤ជម្រើស ប៉ះចំ 3 (10, 20 & 66)
ភ្នាល់: EUR 50
ទូទាត់: EUR 50 x 6.0 = EUR 300

សំនួរទាក់ទងនិងគីណួ

១. តើមានភាសារអ្វីដែលគាំទ្រដល់ការភ្នាល់គីណូ?

ការភ្នាល់តាមប្រពន្ធ័គីណូគឺដំណើរការតាមភាសារអង់គ្លេស វៀតណាម និង ខ្មែរ។


២. តើមានអ្នកណាអាចលេងល្បែងគីណូ?

អ្នកដែលមានអាយុលើសពី ១៨ ( ឬ អ្នកមានអាយុគ្រប់គ្រាន់តាមការវិនិច្ឆ័យ) ដោយមាន គណនេយ្យ V9Bet អាចធ្វើកាភ្នាល់តាមល្បែងគីណូដរាបណាលោកបានអាន និង យល់ព្រមតាមលក្ខខ័ន្តិកៈ


៣. តើប្រាក់ភ្នាល់យ៉ាងតិចបំផុតប៉ុន្មាន?

ប្រាក់ភ្នាល់យ៉ាងតិចបំផុតសំរាប់គីណួគឺ1USD.


៤ តើប្រាក់ភ្នាល់ច្រើនបំផុតប៉ុន្មាន?

ប្រាក់ភ្នាល់ច្រើនបំផុតទាក់ទងនឹងល្បែងគីណូនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរផ្អែកលើការផ្តល់។ ប្រសិនបើប្រាក់ភ្នាល់ របស់លោកអ្នកលើសពីប្រាក់ភ្នាល់កំណត់ឲ្យនោះបង្កាន់ដៃភ្នាល់នឹងបញ្ចូលប្រាក់ភ្នាល់របស់លោកអ្នកទៅក្នុងការភ្នាល់ដែលមានចំនួនធំ។


៥. តើខ្ញុំអាចចាក់បានច្រើនប្រភេទលើV9BETដែរឬទេ?

សំរាប់ចាក់កៅឪ បានម្តងតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការកំណត់ចំនួនចាក់ទេ អ្នកអាចចាក់ម្តងមួយៗបន្តគ្នា។អ្នកក៏មិនចាំបាច់រងចាំការចាក់មួយទាល់តែមានការយល់ព្រមទើបចាក់មួយទៀតនោះដែរ។.


៦. តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នៃការលេងរបស់ខ្ញុំនៅទីណា?

រាល់ការលេងគីណូ អ្នកអាចរកមើលរបាយការណ៍លេងទាំងអស់ក្នុង OPEN BETS(មិនទាន់ស៊ីសង) និងSTATEMENT(ស៊ីសងរួច)នៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃការអេក្រង់ចាក់គីណូ។ លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកក៏អាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍លេងទាំងអស់នៅក្នុង គណនីរបស់ខ្ញុំ /របាយការណ៍ /របាយការណ៍ភ្នាល់ / គីណូ


៧. តើខ្ញុំអាចលុបចោលការភ្នាល់បានដែរឬអត់?

ស្របតាមលក្ខខន្តិកៈនៃការភ្នាល់V9Betនៅពេលណាការភ្នាល់របស់លោកអ្នកត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ហើយបន្ទាប់មកមានការយល់ព្រមនោះ នឹងមិនអាចលប់ចោលឬ ផ្លាស់ប្តូរបានឡើយ។